Stilog:

Integritetspolicy

Vi på Stilog Redovisning AB vill att du ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vi värnar om din personliga integritet och eftersträvar alltid en hög nivå av dataskydd. Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra dem gällande.
Denna dataskyddspolicy innehåller följande information.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?

Stilog Redovisning AB, 556902-0620, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.

Vad är en personuppgift och vad är behandling av personuppgifter?

En personuppgift är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person som är i livet, t.ex. kontaktuppgifter, personnummer, org. nr för enskild firma, fastighetsbeteckning, kundnummer och fotografier där personer går att känna igen.

Det är enbart uppgifter om fysiska personer som är personuppgifter. För juridiska personer är organisationsnumret inte en personuppgift. Uppgifter om anställda och styrelseledamöter är däremot personuppgifter.

Behandling av personuppgifter är i princip all hantering av personuppgifter, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Webbplatsen skyddas av Google ReCaptcha

Den här webbplatsen skyddas av reCAPTCHA och Googles sekretesspolicy och användarvillkor gäller.
Klicka här för Googles sekretesspolicy >
Klicka här för Googles villkor >

Vad krävs för att vi ska få behandla dina personuppgifter?

För att behandla personuppgifter måste det finnas stöd i gällande dataskyddsreglering, en så kallad rättslig grund. Det betyder i korthet att någon eller några av följande punkter måste vara uppfyllda för att vår behandling av dina personuppgifter ska vara laglig.

 • Behandlingen ska vara nödvändig för att fullgöra avtalet med dig (fullgörande av avtal).
  Behandlingen ska vara nödvändig för att fullgöra en för Stilog Redovisning AB rättsligförpliktelse (rättslig förpliktelse).
 • Behandlingen av dina personuppgifter får göras efter en intresseavvägning mellan Stilog Redovisnings berättigade intresse att behandla personuppgifterna och din integritet (berättigat intresse).
 • Behandling av dina personuppgifter får göras om du har lämnat ditt samtycke till just den behandlingen (samtycke).


Nedan följer exempel på för vilka ändamål vi behandlar dina personuppgifter och med stöd av vilken rättslig grund vi gör detta.

 

Personuppgifter som behandlas inom ramen för kunduppdrag i våra ekonomitjänster, affärsrådgivning och skatterådgivning

Hur vi samlar in personuppgifter

De personuppgifter vi samlar in kommer normalt direkt från dig eller generas i samband med att du använder våra tjänster. Ibland krävs ytterligare information för att hålla uppgifterna aktuella eller kontrollera att uppgifterna vi har samlat in är korrekta.

Vi kan även komma att samla in personuppgifter om dig som kund via publikt tillgängliga personuppgifter som t.ex. kontaktuppgifter, personnummer, fastighetsinformation och betalningsanmärkningar, via bland andra Bolagsverket, Skatteverket, Hitta.se, Transportstyrelsen och andra samarbetspartners.

Med ditt medgivande kan vi även samla in uppgifter som kan innehålla personuppgifter från t.ex. banker, Klarna, iZettle, Paypal och Strip.

Vilka personuppgifter vi behandlar

För dig som är kund är de typer av personuppgifter vi har samlat in kopplat till den tjänst vi utför, t.ex. namn, titel, kontaktuppgifter, arbetsplats, personnummer (tillika org.nr för enskild firma), fastighetsbeteckning/innehav, registrerade bilar, skatteuppgifter och andra ekonomiska uppgifter, betalningsinformation, kontonummer och kontoinformation och faktureringsuppgifter. Det kan även vara information om vilka tjänster du har och hur du använder dem, beställningar, användar-id, lösenord och annan information som du har lämnat vid dina kontakter med oss. Vidare kan vi komma att behandla uppgift om kund eller närstående eller känd medarbetare till denne är person i politisk utsatt ställning och namn och yrke/position för sådan politiskt utsatt person.

Vi behandlar också uppgifter om andra personer som är aktuella inom ramen för våra uppdrag. Dessa personer kan vara konsulter, sakkunniga, anställda hos bolag som förvärvas eller säljs, avtalsparter eller liknande.

Särskilda kategorier av personuppgifter

Vi kan inom ramen för våra uppdrag behandla enskilda uppgifter om lagöverträdelser eller andra särskilda kategorier av personuppgifter som är relevanta för uppdragets genomförande. Uppgifter om lagöverträdelser som vi behandlar utgörs av uppgift om näringsförbud, penningtvätt eller annan brottslig gärning. Enstaka känsliga personuppgifter som vi behandlar kan röra medlemskap i fackförening eller som rör hälsa i samband med sjukfrånvaro.

Varför vi behandlar personuppgifter

Vi behandlar dina uppgifter för att kunna fullgöra vårt uppdrag och föra kontakt med andra personer kopplade till uppdraget.

För följande ändamål behandlar vi personuppgifter med stöd av en rättslig förpliktelse:

 • Kundkännedom. Vid vår kundkännedomskontroll för att i tillämpliga fall kunna iaktta de särskilda regler som ställs kring penningtvätt och terrorism.
 • Efterlevnad av lagar. Vi behandlar personuppgifter i syfte att fullgöra våra lagstadgade skyldigheter bl.a. gentemot myndigheter.
 • Informationssäkerhet och för att förhindra missbruk av tjänster. Vi behandlar personuppgifter i syfte att tillgodose säkerheten för alla våra tjänster och för att upptäcka eller förhindra olika typer av olaglig användning eller användning som på annat sätt strider mot villkoren för tjänsten. Vi behandlar även dessa uppgifter för att upptäcka och förhindra bedrägerier, virusattacker etc.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter för att fullgöra avtalsförpliktelser

 • Tillhandahållande av tjänster. Vi behandlar personuppgifter för att identifiera dig som kund eller användare, för att utföra våra tjänster i enlighet med ditt avtal.
 • Administration. För att kunna hantera och administrera fakturering, påminnelser och betalningar kopplade till ärendet.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av vårt berättigade intresse:

 • Utveckling av tjänster. Vi behandlar personuppgifter för att utveckla och hantera vår verksamhet, våra tjänster och våra processer. I detta syfte kan vi även komma att sammanställa statistik för analysbehov.
 • Administration. För att kunna administrera och boka möten. För att tillhandahålla effektiv och korrekt dokumentation, administration och handläggning av uppdraget.
 • För att ha möjlighet att administrera och genomföra arvodesredovisning.
 • För att tillvarata våra rättigheter vid andra rättsliga anspråk som riktas mot oss. Vårt berättigade intresse av denna behandling är att kunna tillvarata och skydda våra rättigheter vid rättsliga anspråk, administrera relationen till dig som kund eller annan inom ramen för uppdraget. Tillhandahållandet av dina personuppgifter är inte ett lagstadgat krav, men är ett krav som är nödvändigt för att ingå ett avtal med oss som kund. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att fullgöra vårt avtal eller uppfylla våra åtaganden i förhållande till dig.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vi behöver. Vissa personuppgifter slängs direkt, andra sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag. Personuppgifter med koppling till våra kunduppdrag sparas som längst i tio år efter avslutat ärende (för att kunna möta eventuella klagomål till dess preskriptionstiden har löpt ut).

När tiden för hur länge vi sparar uppgifterna har löpt ut kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Vi har förbundit oss till branschens regler om sekretess och lämnar bara ut personuppgifter i vissa särskilda fall.

Personuppgiftsbiträden och underbiträden

I de fall det är nödvändigt för att vi ska kunna erbjuda våra tjänster delar vi dina personuppgifter med företag som är s.k. personuppgiftsbiträden för oss. Ett personuppgiftsbiträde är ett företag som behandlar informationen för vår räkning och enligt våra instruktioner. Vi har personuppgiftsbiträden som hjälper oss med:

 • Betallösningar (banker och andra betaltjänstleverantörer).
 • Marknadsföring (t ex print och distribution, sociala medier, mediebyråer eller reklambyråer).
 • IT-tjänster (företag som hanterar drift, teknisk support och underhåll av våra IT-lösningar samt företag som levererar programvaror med support).
 • Underkonsulter för våra redovisnings- och lönetjänster.


När dina personuppgifter delas med personuppgiftsbiträden och underbiträden sker det endast för ändamål som är förenliga med de ändamål för vilka vi har samlat in informationen (t.ex. för att kunna uppfylla våra åtaganden enligt vårt avtal med dig). Vi har skriftliga avtal med alla personuppgiftsbiträden och underbiträden genom vilka de garanterar säkerheten för de personuppgifter som behandlas och åtar sig att följa våra säkerhetskrav samt begränsningar och krav avseende internationell överföring av personuppgifter.

Företag som är självständigt personuppgiftsansvariga

Vi delar även dina personuppgifter med vissa företag som är självständigt personuppgiftsansvariga. Att företaget är självständigt personuppgiftsansvarig innebär att det inte är vi som styr hur informationen som lämnas till företaget ska behandlas. Självständiga personuppgiftsansvariga som vi delar dina personuppgifter med är de statliga myndigheter (Polisen, Skatteverket, Kronofogden eller andra myndigheter) som vi är skyldiga att del uppgifter med enligt lag eller vid misstanke om brott men även i vissa fall kundens försäkringsbolag, bank, inkassobolag revisorer eller annan i enlighet med kundens instruktion. Det kan också vara banker och inkassoföretag för att tillvarata Stilog Redovisnings rättsliga intressen. Slutligen delar vi även uppgifter med självständiga personuppgiftsansvariga för statistiska ändamål.

När dina personuppgifter delas med en myndighet/ett företag som är självständigt personuppgiftsansvarig gäller den myndighetens/ det företagets dataskyddspolicy och personuppgiftshantering.

Personuppgifter med anknytning till vår marknadsföring och erbjudanden (seminarium, evenemang, nyhetsbrev eller andra utskick)

Hur vi samlar in personuppgifter

Har du tagit kontakt med oss för att delta vid något evenemang, begärt offert för våra tjänster, önskat ta del av inbjudningar/nyhetsbrev o.dyl. eller kontaktat någon av våra konsulter utan att vara kund, har vi endast den informationen som du lämnat vid din kontakt med oss.

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar endast de uppgifter du har lämnat till oss, det kan vara t.ex. namn, kontaktuppgifter, arbetsplats. I de fall vi fotograferar och/eller filmar vid våra evenemang och seminarium behandlar vi även uppgifter om dig i form av bilder och inspelat material.

Särskilda kategorier av personuppgifter

Vid evenemang och seminarier kan vi komma att behandla uppgifter om allergier och matpreferenser. Dessa uppgifter har vi samlat in från dig i samband med att du anmälde dig till vårt evenemang eller seminarium.

Varför vi behandlar personuppgifter

Vi behandlar dina uppgifter för att kommunicera med dig och skicka marknadsföring till dig. Denna kommunikation omfattar t.ex. utskick av nyhetsbrev, information om Stilog Redovisning och inbjudningar till evenemang och föreläsningar.

Vi skickar informationen med stöd av en intresseavvägning och Stilog Redovisnings berättigade intresse av att upprätthålla en affärsrelation med dig och kommunicera med dig rörande information och evenemang som vi erbjuder som vi tror kan vara av intresse för dig.

Om du har lämnat ditt samtycke behandlar vi i stället dina uppgifter för ovan angivna ändamål och för att skicka elektronisk marknadsföring med stöd av ditt samtycke.

Hur länge sparar vi personuppgifter?

Vi sparar aldrig personuppgifter längre än vi behöver. Vissa personuppgifter slängs direkt, andra sparas olika lång tid beroende på vad uppgifterna ska användas till och våra skyldigheter enligt lag. Vi sparar inte personuppgifter från kundevent, om vi inte har inhämtat samtycke om att få använda dem senare i ett visst bestämt syfte. Om du har lämnat ditt samtycke behandlar vi dina uppgifter tills du återkallar ditt samtycke.

När tiden för hur länge vi sparar uppgifterna har löpt ut kommer vi att på ett säkert sätt radera eller avidentifiera dina uppgifter så att det inte längre går att koppla dem till dig.

Vilka kan vi komma att dela dina personuppgifter med?

Personuppgiftsbiträden

Uppgifterna kommer att delas med IT-leverantörer som behandlar uppgifter för vår räkning, s.k. personuppgiftsbiträden. Till exempel kan molntjänstleverantörer komma att få åtkomst till dina personuppgifter. Vi har tecknat personuppgiftsbiträdesavtal med dem vilket bl.a. innebär att de är skyldiga att behandla informationen säkert, korrekt och med sekretess.

Personuppgifter som behandlas i samband med ansökan om anställning

Hur vi samlar in personuppgifter

Vi har endast de uppgifter som du har lämnat till oss i samband med din ansökan.

Vilka personuppgifter vi behandlar

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss i dina ansökningshandlingar. Sådana uppgifter omfattar namn, personnummer, adress, telefonnummer, e-postadress, eventuell bild, utbildning, utbildningsbetyg, arbetsbetyg och yrkeserfarenhet och andra uppgifter du lämnar om dig själv i din ansökan. Vi genomför tester för vissa kandidatkategorier. I de fallen lämnar vi information om behandlingen av sådana personuppgifter innan testet inleds och ber om ditt samtycke till behandlingen.

Varför vi behandlar personuppgifter

Vi baserar vår behandling på följande rättsliga grunder:

 • För att fullgöra våra skyldigheter och iaktta våra rättigheter inom arbetsrätten.
 • På en intresseavvägning (vi har vägt vårt intresse av att använda uppgifterna mot ditt integritetsintresse).
 • Samtycke

 

För följande ändamål behandlar vi personuppgifter för att fullgöra våra skyldigheter och iaktta våra/dina rättigheter inom arbetsrätten:

 • Om vi skulle bli föremål för anspråk enligt diskrimineringslagen behandlar vi dina personuppgifter för att kunna tillvarata våra rättigheter.

 

För följande ändamål behandlar vi personuppgifter med stöd av en intresseavvägning:

 • För att bedöma och överväga olika kandidater utifrån erfarenheter, meriter och studieresultat.
 • För att administrera kallelse och bokning av tid för intervju(-er).
 • För att samla in och granska ditt CV, personliga brev, betyg och examensbevis.

 

Vår bedömning är att vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter för att Stilog Redovisning ska kunna rekrytera nya medarbetare till vår verksamhet.

För följande ändamål behandlar vi dina personuppgifter med stöd av ditt samtycke:

 • För att genomföra rekryteringstester som utgör en del av rekryteringsförfarandet.
 • För att spara dina uppgifter i en kandidatpool för framtida anställningar som kan passa dig.

 

Tillhandahållandet av dina personuppgifter är inte ett lagstadgat eller avtalsenligt krav. Du är inte skyldig att tillhandahålla personuppgifterna. Om du inte lämnar dina personuppgifter till oss har vi inte möjlighet att uppfylla våra åtaganden gentemot dig och genomföra rekryteringsprocessen.

Hur länge sparar vi personuppgifter?