Stilog:

Årsredovisning

Läs mer om vad en årsredovisning är och hur vi kan hjälpa dig

Vad är en årsredovisning?

En årsredovisning är en sammanställning av ett företags räkenskaper och förvaltning för ett räkenskapsår. Den skall upprättas i läsbar form eller elektronisk form och vara skriven på svenska. Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste alltid upprätta en årsredovisning. För andra företagsformer är det bland annat storleken på företaget som är avgörande för om en årsredovisning behöver upprättas eller inte.

Varför behövs en årsredovisning?

Det huvudsakliga syftet med årsredovisningen är att redovisa företagets resultat, ställning och utveckling för ägare och externa intressenter. Den ger investerare jämförbara siffror och är även ett underlag för företagets beskattning.

Aktiebolag och ekonomiska föreningar måste alltid upprätta en årsredovisning. Du som företagare är alltid fullt ut ansvarig för årsredovisningen. Din redovisningskonsult är ansvarig för att hen, inom ramen för sitt uppdrag, biträder företagaren med att upprätta en årsredovisning som ger en rättvisande bild av verksamheten.

Årsredovisning person med miniräknare

Vi på Stilog hjälper er gärna med årsredovisningen

Vad innehåller en årsredovisning?

Läs mer om de olika delarna en årsredovisning ska innehålla.

Resultaträkning

En resultaträkning sammanställer samtliga intäkter och kostnader under en viss period, ofta årsvis, och utgör en central del i årsbokslutet.

Balansräkning

Balansräkningen visar ett företags tillgångar, skulder och eget kapital vid en bestämd tidpunkt, en så kallad ögonblicksbild.

Noter

Noterna är en obligatorisk del av årsredovisningen. I noterna specificeras innehållet i resultaträkningen och balansräkningen.

Förvaltningsberättelse

Förvaltningsberättelsen är en obligatorisk del av årsredovisningen. I den beskriver företaget med ord de viktigaste händelserna under året som gått. Dessutom innehåller den vissa andra lagstadgade uppgifter. Kontakta oss så berättar vi mer om den.

Underskrifter

Samtliga ordinarie styrelseledamöter samt VD ska skriva under årsredovisningen, och det vanligaste felet enligt Bolagsverkets statistik är att någon underskrift saknas. Se därför till att dubbelkolla att ni har alla underskrifter innan ni skickar in den.

Finansieringsanalys (endast för större företag)

En finansieringsanalys, även kallat kassaflödesanalys, är en del av årsredovisningen som visar ett företags finansiella flöden. Finansieringsanalysen berättar om företagets likviditet med måttet kassaflöde och visar hur verksamheten har finansierats under en viss period, till exempel under räkenskapsåret.

Revisionsberättelse (endast företag med revisor)

En revisionsberättelse är ett dokument där revisorerna ska redogöra för om årsredovisningen stämmer med verkligheten och om den ger en riktig bild av bolagets/föreningens ekonomiska ställning och resultat.

Årsredovisning person med laptop

Årsredovisningen kan skickas in både digitalt och på papper

Årsredovisningens principer

En årsredovisning ska följa vissa redovisningsprinciper vid upprättande av balans- och resultaträkningen och noterna. Dessa principer är fortlevnadsprincipen, konsekvensprincipen, försiktighetsprincipen och kontinuitetsprincipen.

När ska årsredovisningen skickas in?

Årsredovisningen skall skickas in senast sju månader efter räkenskapsårets slut. Det är däremot bra om du lämnar in årsredovisningen i god tid. Då är du säker på att hinna rätta till brister som vi eventuellt hittar innan sista dagen och därmed slippa betala en förseningsavgift.

Hur skickar jag in årsredovisningen?

Årsredovisningen kan skickas in både digitalt och på papper. Vi försöker i största mån skicka in årsredovisningarna digitalt för att undvika problem på vägen.

Hur vi på Stilog kan hjälpa er

Vi på Stilog har ett genuint intresse av att lära känna våra kunders verksamhet. Vi följer upp och stämmer av balansräkningen löpande under året och har en kontinuerlig kontakt med våra kunder.

Detta medför att vi effektivt kan upprätta årsredovisningen i god tid och om din konsult är auktoriserad lämnar vi även rapport om årsredovisningen. Vi arbetar efter REX och följer rådande lagar, regler och principer.

Svårt att greppa?

Vi hjälper dig med årsredovisningen

Få hjälp av Malin eller Helena idag

Öppetider: 08:30 – 16:30

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss på kontoret i Bålsta?

Adress:

Enköpingsvägen 10
746 52 Bålsta

Öppetider:

Öppettider: Vardagar 08:30 – 16:30

Kontakta oss

Vill du komma i kontakt med oss på kontoret i Uppsala?

Adress:

Orgelgatan 9 
754 19 Uppsala

Öppetider:

Öppettider: Vardagar 08:30 – 16:30

Hej, företagare!

Vill du bli kontaktad?


cookies

Vi använder cookies (kakor) för ökad besöksupplevelse. Om du fortsätter använda denna webbplats accepterar du detta.
Läs mer om cookies här >>.